MIASTA DUSZĄCE SIĘ W ŚMIECIACH

Ludzie należący do generacji autora pa­miętają jeszcze ze swoich dni młodości konne wozy śmieciarzy, którzy raz w tygodniu okrzy­kami lub dzwonkiem przywoływali gospody­nie domowe i panny służące do złożenia swoich ofiar śmieciowych. Mieściły się one w zgrab­nych paczuszkach, najwyżej w kubłach. Waż­ną rolę spełniał też domokrążny handlarz sta­roci ze swoim workiem lub wózkiem ręcznym, bo… Czytaj więcej »

ILOŚĆ ODPADKÓW

Ilość odpadków produko­wanych rocznie przez jednego mieszkańca miast zamykała się w gospodarnym wieku dziewiętna­stym w granitach kilkunastu kilogramów. Dzi­siaj zaczyna się ją mierzyć w niektórych kra­jach i miastach tonami. Powstaje apokaliptycz­na wizja miast duszących się we własnych śmieciach. Słowo „śmieci” ma już dzisiaj brzmienie anachroniczne, skoro na śmietniskach gromadzi się, obok tradycyjnego asortymentu odpadków domowych… Czytaj więcej »

KONIECZNOŚĆ SZYBKIEGO DZIAŁANIA

Wobec konieczności szybkiego działania na tym odcinku i ogromnych potrzeb inwestycyj­nych nie jest rzeczą wykluczoną, że w niedale­kiej przyszłości sięgnie się do urządzeń lokal­nych, które mogą być realizowane szybciej i przy znacznie mniejszym stopniu zamrażania nakładów inwestycyjnych.O   kanalizacji przyszłości można więc z pew­nością powiedzieć, że będzie ona musiała speł­niać w sposób doskonały zadanie ochrony śro­dowiska… Czytaj więcej »

PRZEPROWADZONE DOŚWIADCZENIA

W ostatnich latach przeprowadzono doświadczenia z lokalnymi urządzeniami o du­żej skuteczności. Koszt tych urządzeń jest rów­ny lub niższy w porównaniu z urządzeniami ogólnorniejskimi, zaś skutki ekonomiczne ich wprowadzenia są porównywalne ze skutkami, o  których była mowa na przykładzie centralne­go ogrzewania ogólnomiejskiego, zważywszy, że są to urządzenia o zbliżonej kapitałochłonności.Stan kanalizacji w miastach i oczyszczania ścieków miejskich… Czytaj więcej »

ZMIANA OD CZASÓW REWOLUCJI

Sytuacja ta zmieniła się od czasu rewolucji przemysłowej. Wpłynęły na to takie czynniki, jak ogromny rozwój ludnościowy miast i nie­proporcjonalnie większy wzrost masy ścieków spowodowany upowszechnieniem wodociągu oraz wytwarzaniem przez przemysł wielkich ilości wysoce szkodliwych ścieków. Sprawiło to, że już w drugiej połowie XIX wieku powstał problem ochrony środowiska — a zwłaszcza na­turalnych cieków wodnych… Czytaj więcej »

NIEKORZYSTNA SYTUACJA

Jest rzeczą wiadomą, że ostatnie dwu­dziestolecie przyniosło u nas ogromną poprawę wyposażenia sanitarnego mieszkań. Trzeba bę­dzie jednak poczekać co najmniej 20 lat, aż zniknie ostatnie mieszkanie pozbawione dopro­wadzenia wody, a jeszcze dłużej, aż Wszystkie mieszkania posiadać będą własną łazienkę. Równie niekorzystnie przedstawia się sytu­acja w dziedzinie innej instalacji dobrze znanej od czasów starożytności — kanalizacji. Kanalizacja… Czytaj więcej »

MIMO OGROMNEGO ROZWOJU

W roku 1800 zwolennicy kąpieli w domu kupowali w wielu krajach wodę ciepłą w wan­nach, przynoszonych do domu przez sprzedaw­ców wody, a dopiero w 1812 r., na rozkaz Napo­leona, przystąpiono w Paryżu do budowy po­wszechnej sieci wodociągowej. J. Fourastie po­daje, że Wl83i8r. w Paryżu istniało 1013 wanien zainstalowanych w mieszkaniach, a cena metra sześciennego wody… Czytaj więcej »