MIASTA DUSZĄCE SIĘ W ŚMIECIACH

Ludzie należący do generacji autora pa­miętają jeszcze ze swoich dni młodości konne wozy śmieciarzy, którzy raz w tygodniu okrzy­kami lub dzwonkiem przywoływali gospody­nie domowe i panny służące do złożenia swoich ofiar śmieciowych. Mieściły się one w zgrab­nych paczuszkach, najwyżej w kubłach. Waż­ną rolę spełniał też domokrążny handlarz sta­roci ze swoim workiem lub wózkiem ręcznym, bo na jego przybycie czekały wysegregowane ze śmieci odpadki, za które można było uzys­kać kilka groszy: butelki, szmaty, makulatura, stare buty i inne przedmioty. Ta rozsądna pa- triarchalna organizacja, pochodząca zapewne jeszcze ze średniowiecza, stała się nieadekwatna w miarę wzrostu objętości odpadów, zaniku służby domowej i wzrostu wymagań higienicz­nych. Zaczęto gromadzić odpadki w śmietnikach przydomowych, skąd zabierały je miejskie służ­by oczyszczania. Ważnym krokiem postępu by­ło zastosowanie pojemników (rzekomo herme­tycznych) typu Colonia, a wreszcie wprowadze­nie specjalnego zmotoryzowanego taboru oczy­szczania miast, tzw. bębnowozów. W domach wielopiętrowych zaczęto instalować zsypy na śmieci, aby zaoszczędzić trudu schodzenia do śmietnika domowego.