NATURALNA PODSTAWA

Jednak mówiąc językiem sztuk kształtują­cych przestrzeń — tzn. urbanistyki i architek­tury — o zachowaniu tzw. „skali ludzkiej”, bę­dziemy przez to rozumieli taki zasięg postrzega­nia, który może być przez człowieka osiągnięty bez potrzeby odwoływania się do pomocy środ- kow technicznych. Mikrośrodowisko mieszkalne odpowiadające skali ludzkiej, którym zamierzamy się w dal­szym ciągu zajmować, obejmie więc samo miesz­anie, dom mieszkalny, jego najbliższe otocze­nie az do granic wyraźnie wyodrębniającego się najmniejszego zespołu, w którym znajdują za­spokojenie podstawowe potrzeby bytowe i spo­łeczne. Na przykład: wieś, kolonia, osiedle, co najwyżej miasto.W tych granicach utrzymamy nasze zainte­resowania, koncentrując się jednak na mieszka­niu jako takim.Naturalną podstawą organizacji wspólnie za­mieszkującej grupy społecznej są związki biolo­giczne. Na szczeblu najniższym grupa ma postać rodziny podstawowej, na wyższych szczeblach więź biologiczna może łączyć ród, szczep itd.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie!
Jestem agentem nieruchomości z długoletnim doświadczeniem. O tej branży wiem już chyba wszystko mam nadzieję, że zainteresują Cię informacje jakie tutaj zamieszczam.
Zapraszam do śledzenia mojego bloga na bieżąco!